درس دوازدهم

درس دوازدهم                              "ققنوس" :                                                                          اثر سیلویا تانزد وارنر شاعر و رمان نویس انگلیسی كه یك داستان نمادین است. ققنوس در این داستان نماد هویت و موجودیت یك ملت است كه بازیچه شیطان زرد یعنی زر و پول قرار گرفته است. داستان به این صورت مطرح می شود : یكی از نجیـب زادگـان كـه مـالك عـالـی تـریـن بـاغ پـرنـدگان در اروپا است چندی است كه بازارش از رونق افتاده است و می خواهد با جذب پرنده ای به باغ خود, سر و سامانی به كسب و كار خود بدهد. علیرغم اینكه پرنده شناسان سعی می كنند او را قانع كنند كه به دنبال ققنوس نرود زیرا این پرنده فقط در عالم افسانه ها وجود دارد, باز لرد استرابری به عربستان جایگاه اصلی ققنوس می رود و آن را با ترفندی به دست می آورد. اما ققنوس فقط مدت بسیار كمی به باغ او رونق می دهد و مشتری جلب می كند, در نتیجه لرد استرابری در نهایت ورشكستگی می میرد.

وارثان او ققنوس را در مقابل بالاترین قیمت پیشنهادی به آقای پولدرو می فروشد. مالك جدید نیز پس از چندی از به دست آوردن درآمد بیشتر به خاطر خریداری ققنوس مأیوس می شود. آقای پولدرو از مباشر آقای رامكین می شنود كه ققنـوس وقتـی پیر شد خود را آتش می زند و در عوض ققنوس تازه ای زاده می شود. پس شروع می كند به پیر كردن مصنوعی ققنوس. از انواع شكنجه ها و آزار كه به ذهنش می رسد در حق ققنوس مضایقه نمی كند تا آنكه لحظه ای آتش گرفتن ققنوس فرا می رسد و ققنوس با آتش خـود طـی دو سـه لمحـه همـه چیز را به خاكستر تبدیل می كند و بیش از هزاران هزار كس را به همراه آقای پولدرو, طعمه ی شراره های سیال خود كرده و هلاك می سازد.زاویه دید داستان سوم شخص و با لحنی شاعرانه نوشته شده است (صمد رحمانی)                                                                     

 

درس دوازدهم                              "ققنوس" :                                                                          اثر سیلویا تانزد وارنر شاعر و رمان نویس انگلیسی كه یك داستان نمادین است. ققنوس در این داستان نماد هویت و موجودیت یك ملت است كه بازیچه شیطان زرد یعنی زر و پول قرار گرفته است. داستان به این صورت مطرح می شود : یكی از نجیـب زادگـان كـه مـالك عـالـی تـریـن بـاغ پـرنـدگان در اروپا است چندی است كه بازارش از رونق افتاده است و می خواهد با جذب پرنده ای به باغ خود, سر و سامانی به كسب و كار خود بدهد. علیرغم اینكه پرنده شناسان سعی می كنند او را قانع كنند كه به دنبال ققنوس نرود زیرا این پرنده فقط در عالم افسانه ها وجود دارد, باز لرد استرابری به عربستان جایگاه اصلی ققنوس می رود و آن را با ترفندی به دست می آورد. اما ققنوس فقط مدت بسیار كمی به باغ او رونق می دهد و مشتری جلب می كند, در نتیجه لرد استرابری در نهایت ورشكستگی می میرد. وارثان او ققنوس را در مقابل بالاترین قیمت پیشنهادی به آقای پولدرو می فروشد. مالك جدید نیز پس از چندی از به دست آوردن درآمد بیشتر به خاطر خریداری ققنوس مأیوس می شود. آقای پولدرو از مباشر آقای رامكین می شنود كه ققنـوس وقتـی پیر شد خود را آتش می زند و در عوض ققنوس تازه ای زاده می شود. پس شروع می كند به پیر كردن مصنوعی ققنوس. از انواع شكنجه ها و آزار كه به ذهنش می رسد در حق ققنوس مضایقه نمی كند تا آنكه لحظه ای آتش گرفتن ققنوس فرا می رسد و ققنوس با آتش خـود طـی دو سـه لمحـه همـه چیز را به خاكستر تبدیل می كند و بیش از هزاران هزار كس را به همراه آقای پولدرو, طعمه ی شراره های سیال خود كرده و هلاك می سازد.زاویه دید داستان سوم شخص و با لحنی شاعرانه نوشته شده است (صمد رحمانی)                                                                     

چشم به راه                                                                                                                               1)خدایا کسانی که همه چیز دارند اما تو را ندارند، آن هایی را که فقط تو را دارند مسخره می کنند (کافران، مؤمنان را مورد تمسخر قرار می دهند.)                                                                     2) تولد هر کودک حاوی این پیام است که خداوند هنوز از انسان ناامید نشده است (خداوند هنوز امیدوار است که انسان در صراط مستقیم قرار گیرد زیرا اگر ناامید می شد، دیگر هیچ کودکی را نمی آفرید)                                                                                                                    3)خداوند به انسان می گوید: تو را شفا می دهم به این جهت که به تو آسیب می رسانم، و تو را دوست دارم زیرا با بلا و سختی، مجازات و امتحانت می کنم.

4)//فانوس: نورهدایت الهی // معنی:  کسانـی کـه از حقیقت و عوامـل هدایـت روی برمی گرداننـد و آن را انکـار می کننـد، خـود دچـار گمراهی می شوند.

5)//ماه: نمادانسان هی ایثارگر //معنی :  انسان های بخشنده و ایثارگر، خوبی و روشنایـی را به دیگـران می دهند و رنـج و بلا را برای خود نگه می دارند (دیگران را بر خود ترجیح می دهند).

6)// کاریز: قنات،کهریز/ ونماد خودخواهی وانسان های خودخواه //کاریز وآب  رود: مراعات النظیر//  معنی : انسان های خودخواه و سودجو تصور می کنند که همه چیز برای منفعت آن ها خلق شده و باید در خدمت آن ها باشد.                                                                                      7)//گل: استعاره از نعمت های الهی،نمادعشق ومحبت //چشم به راه بودن: کنایه ازمنتظربودن//  معنی : خداوند نه به خاطر نعمت های آسمانی و زمینی، بلکه به خاطر عشق و محبتی که به ما نثارمی کند، منتظر عشق ورزی و سپاسگزاری است (گل ها، دعوت نامه هایی به بندگان برای روی آوردن و بازگشتشان به سوی آفریدگار است). ///  یا خداوندبه خاطرمظاهربیرونی (ماه وخورشید)ازتوبازخواست نمی کندبلکه به خاطر عشقی که به توداده است ازتو انتظار دارد.///                                                                                                              

خودآزمایی درس دوازدهم

1- كسب درآمد بیشتر

2- زاویه دید = سوم شخص (دانای كل)// درون مایه= آزمندی و حرص// اوج داستان = پایان داستان

3-   الف) ققنوس عطار: در هندوستان است.     ققنوس این داستان :در عربستان است.                                                                               ب) ققنوس عطار: آواز خوان است.          ققنوس این داستان: این ویژگی را ندارد.                                                                         پ) ققنوس عطار: مظهر انسان است.      ققنوس این داستان: مظهر هویت ملت هاست.                                                                      ت)ققنوس عطار: دست نیافتنی است.     ققنوس این داستان: دست یافتنی است.

اما هردو ققنوس ویژگی های مشتركی دارند از جمله: هردو مرگ یكسان دارند و هردو موجودی یگانه و تنها هستند. دیگر اینكه هردو موجودی افسانه ای  هستند.                                                                                                                     4- خدا به انسان می گوید :/ شفایت می دهم /از این رو كه آسیبت می رسانم / دوستت دارم/    از این رو كه مكافا                                                                                                              5- آنهایی كه حقیقت را نادیده می گیرند و قصد دارند آن را پنهان كنند.

درس     سیزدهم                                                                                                                                                     (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((امید دیدار))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))                                                                                                                                 فخرالدین اسعد گرگانی شاعر داستانگوی ایرانی نیمهٔ نخست سده پنجم هجری است. ولادت او را با توجه به قرائنی باید در آغاز قرن پنجم هجری در ملایر دانست . وفات فخرالدین اسعد بعد از سال ۴۴۶ و گویا در اواخر عهد طغرل سلجوقی اتفاق افتاده‌است.                                                                                                                   وی از داستان سرایان بزرگ ایران است و معتزلی مذهب بوده‌است. او هم‌زمان با سلطان ابوطالب طغرل (۴۲۹-۴۵۵) می‌زیسته‌است. او در فتح اصفهان با طغرل همراه بوده و بعد از آنکه سلطان از اصفهان به قصد تسخیر همدان خارج شد، فخرالدین اسعد دراصفهان  بماند و با عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری حاکم اصفهان باقی ماند و تا         زمستان سال ۴۴۳ را در آن شهر به سربرد. گفتگوهای او با امیر ابوالفتح مظفر به نظم داستان ویس و رامین توسط او انجامید.  موضوع این منظومه یک داستان کهن ایرانی استکه مربوطبه دوره ی ملوک طوایف اشکانیان بود. شاه شاهان "شاه موبد" که همه ی شاهان فرمانبرداراوبودند با "شهرو ملکه ی زیبای "ماه آباد" عهدبست که چون دختری بزاید نامزدوی باشد ازشهرو ویس بزادومادراورابه پیمان شکنی برادرش "ویرو" دادلیکن موبدباویروبه جنگ برخاست وچون بزور با او برنیامدبه حیله ویس را از دژ بیرون کشید وبه خراسان برد .در راه "رامین " برادرجوان موبد به "ویس" دل باخت .ویس هم چندی بعد عاشق رامین شدوهردو ازدست "شاه موبد" بگریختندوازاین به بعد حوادثی میان رامین وموبد رخ داد وعاقبت موبد مردورامین به جایش نشست وسالیان دراز با ویس بزیست.                                                                                                                                                                     بعدها بسیاری از گویندگان در منظومه‌های خویش به شیوه شاعری وی توجه نمودند که از آن جمله نظامی گنجوی را باید نام برد که هنگام سرودن خسرو و شیرین به برخی از موارد این کتاب نظر داشته‌است .                                                                                                               منظومه ویس و رامین                                                                                                 افزون بر ماجرای بهرام گور، سندی كه اهمیت دژ گوراب ملایر را دو چندان می كند این است كه، فخرالدین اسعد گرگانی شاعر معروف قرن پنجم هجری ، هم روزگار با طغرل بیک سلجوقی و سراینده ی شهیر منظومه ی ویس و رامین از دژ گوراب در اثر خود یاد كرده است . همین عامل باعث شده است كه عده ای نام او را فخرالدین اسعد كـَركانی بدانند. كـركان نام دهات شهرستان ملایر و در 10 كیلومتری گوراب است . عده ای بر این باورند که چون کرکان ،روستای كوچك و نامشهوری بوده است، بعدها به جای اینكه فخرالدین اسعد را " كـَركانی " بدانند، به اشتباه گُرگانی نامیده اند. در بخشی از منظومه ، رامین که از عشق ویس   ( ویس بر وزن گیس ) دلخسته و آزرده است به قلعه ی گوراب می آید و با زنی به نام گُل ازدواج می کند . ویس باخبر می شود   و دایه اش را نزد رامین می فرستد :                                                          چو اندر مرز گوراب آمد از راه                 به صحرا پیشش آمد بی وفا شاه                             رامین با دایه بدرفتاری می کند و او را باز می گرداند . ویس یکی از همنشین هایش را به نام مشکین می خواند و می گوید:                                                                                                          ((قلم بردارمشکینابه مشک آب                                              یکی نامه نویس از من به گوراب  /))                                                             ((تو خود دانی سخن در هم سرشتن                 به نامه هرچه به باشد نوشتن))                                    ((/اگر باز آوری او را به گفتار                             بُوَم تا زنده ام پیشت پرستار))                               نامه ی ویس به رامین می رسد . رامین مدتی با گل زندگی می کند اما دوباره هوای عشق ویس به سرش می زند . از گل جدا می شود ، گوراب را ترک می کند و به جانب خراسان و ویس می رود .                                                                                                                                         منابع:                                                                                                                                      1-حاکمی، اسماعیل. منبع :خلاصهٔ ویس و رامین به کوشش دکتر اسماعیل حاکمی                                   2-فروزانفر،بدیع‌الزمان.:: سخن و سخنوران (جلددوم)                                                                                                     3-مینوی،مجتبی. ::  مقاله در دورهٔ ششم مجلهٔ سخن                                                                                                             4-صفا،ذبیح‌الله.   تاریخ ادبیات در ایران (جلد دوم)                                                                                                        5-"   گنج سخن (جلد اول)                                                                                                                                 6-فرهنگ ایران زمین :مقاله پروفسور مینورسکی ترجمه آقای مصطفی مقربی ( دفتر 1و2 از جلد مقدمه ویس و رامین :به تصحیح آقای دکتر محمد جعفر محجوب.                                                                      7-خلاصه ویس و رامین : به اهتمام آقای دکتر جلال متینی                                                                                    8-تذکره‌های مختلف مانند : مجمع الفصحای هدایت - آتشکده آذر- لباب الالباب عوفی - تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی ) .                                                                                                                                                                          نکته : (شعرامید دیدار نامه ی چهارم از ده نامه ی ویس به رامین است ومحتوای آن دعوت به امید،تلاش وتحمّل سختی ها ست)