عبرت

گرگـــها خوب بــدانند در این ایل غریــب                             

                                      گر پــدر مـُــرد تفنگ پدری هسـت هنوز   

گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند                             

                                    توی گهواره چوبی ، پسری هست هنوز   

آب اگر نیست نترسید ، که در قافله مان                            

                                   دل دریایی و چشمان تــَـری هست هنوز