نوروز

UNESCO logo.svg میراث فرهنگی و معنوی بشر
Persepolis gifts.jpg
نگاره مراسم پیشکش هدایا به پادشاه ایران در تخت جمشید. برخی از پژوهشگران، این مراسم را به نوروز مربوط می‌دانند.
HaftSeen2.JPGنقشی از جشن چهارشنبه سوری در عمارت چهل ستون
نقشی از جشن چهارشنبه سوری در عمارت چهل ستون