عبرت

گرگـــها خوب بــدانند در این ایل غریــب                             

                                      گر پــدر مـُــرد تفنگ پدری هسـت هنوز   

گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند                             

                                    توی گهواره چوبی ، پسری هست هنوز   

آب اگر نیست نترسید ، که در قافله مان                            

                                   دل دریایی و چشمان تــَـری هست هنوز

از جمادی مردم و نامی شدم

 

از جمادی مُردم و نامی شدم

وز نما مُردم به ‌حیوان سرزدم

مُردم از حیوانی و آدم شدم

پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟

حمله دیگر بمیرم از بشر

تا برآرم از ملائک بال و پر

وز ملک هم بایدم جستن ز جو

کل شیء هالک الا وجهه

بار دیگر از ملک پران شوم

آنچه اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم عدم چو ارغنون

گویدم کانا الیه راجعون

    

     ( مولوی )